CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible
Pořizování územně plánovacích dokumentací (ÚPD)

Nabízíme služby tzv. „létajícího pořizovatele“ při pořizování územních a regulačních plánů včetně jejich změn, případně také pořízení a zpracování vymezení zastavěného území. 

Nový stavební zákon stanovuje v § 24 kvalifikační požadavky pro osoby vykonávající územně plánovací činnost. Tyto kvalifikační požadavky splňujeme a jsme tak oprávněn pořídit (projednat) územní a regulační plán nebo jeho změnu namísto úřadu územního plánování, a to pouze se souhlasem zastupitelstva obce, které územní plán schvaluje. V takovém případě se jedná o pořizování prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele. Oproti běžnému způsobu pořizování územně plánovacích dokumentací prostřednictvím úřadu územního plánování má pořizování prostřednictvím létajícího pořizovatele opodstatnění zejména při pořizování změn územních a regulačních plánů, kdy je zapotřebí změnu pořídit v krátkém časovém úseku. Totéž platí i pro pořízení vymezení zastavěného území, které je také možné prostřednictvím létajícího pořizovatele projednat v relativně krátké době.