CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible
Technický dozor staveb

Zabýváme se technickým dozorem pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

Technický dozor dohlíží na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, na dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a dodržování dalších předpisů a norem. Zejména pak kontroluje technické provedení stavby a technologické postupy prací včetně ekonomické stránky stavby, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, snížit počet případných reklamací a investor má kontrolu, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

V rámci technického dozoru vykonáváme následující činnosti:
 • Organizace předání staveniště vybranému zhotoviteli díla včetně vyhotovení předávacího protokolu. 
 • Průběžná kontrola technologických postupů a kvality prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací a platnými technickými normami a předpisy. 
 • Dohled na dodržování podmínek stavebního povolení. 
 • Kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti položkových rozpočtů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 
 • Kontrola a posouzení oprávněnosti a ceny případných víceprací. 
 • Kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo, včasné upozornění investora na případné ohrožení dílčích i konečných termínů stavby. 
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 
 • Kontrola vedení stavebního deníku. 
 • Kontrola zhotovitele zda vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 
 • Organizace kontrolních dnů stavby a spolupráce se stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby. 
 • Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu. 
 • Spolupráce s projektantem stavby a stavebním úřadem při případném zajištění provedení řízení o změně stavby před dokončením. 
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele. 
 • Posuzování požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení stavby. 
 • Zpracování stanovisek k případným návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla. 
 • Organizace přejímacího řízení včetně zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle a následná kontrola jejich odstranění v dohodnutých termínech. 
 • Kontrola úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Spolupráce při získání kolaudačního souhlasu příp. souhlasu s užíváním stavby. 
U staveb kde jsme zpracovatelem projektové dokumentace, nabízíme zároveň i výkon autorského dozoru (dohled projektanta na dodržování projektu).